Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

2 Şub 2019
5
0
1
#1
Arkadaşlar merhaba,

İşim gereği günlük resmi gazeteyi takip ediyorum. Ve 07.03.2019 tarihli çıkan resmi gazetede, "FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.

Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili değişen çok bir konu yok aslında ama Engelliler ile ilgili değişen önemli bir madde var:

Eski Yönetmelik: Müfettiş Sayısı
Madde 12- (Değişik:RG-22/12/2003-25324)
Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir.


Yeni Yönetmelik: MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 Bir ildeki müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz. 7 nci maddenin beşinci fıkrasında sayılanlar ile engellilerin müracaatları bu orana dâhil edilmez.

Sonuç olarak, Fahri Müfettiş olmak istediğinizde kontenjanların dolu olması sebebiyle ret cevabı alıyorduk. Ancak artık Engelli olarak bu göreve başvurduğumuzda, hiçbir hesaplamaya girmeden, ilgili şartları sağlıyorsak olabiliyoruz.

Özellikle Trafikte kuralların engelliler özelinde uygulanmaması ile ilgili çokça şikayet ediyoruz. (Engelli park alanlarının kullanımı, engelli rampalarına park etme, hatalı park etme vb.) Bu şekilde gönüllü olursak, en azından bu tür olumsuzlukların yaşanmasını en aza indirebiliriz.

Bu arada Fahri Müfettiş olmak isteyen arkadaşlar için ilgili Yönetmelikten şartları da belirteyim:

Aranacak Şartlar

Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) (Değişik:RG-24/11/1999-23886) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) (Değişik:RG-27/11/2001-24596) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müracaat

Madde 6- (Değişik:RG-24/11/1999-23886)

Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

Ben inşallah Alalh nasip ederse, 40 yaşında başvurmak istiyorum :)